Voorwaarden

Steve

Op alle leveringen van Face-Vase herinneringsobjecten zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen:
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen koper en Face-Vase gesloten overeenkomsten.

Artikel 2. Definities:
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Face-Vase opdracht heeft gegeven tot de levering van producten, alsmede geïnteresseerden in Face-Vase producten.
Face-Vase is een ontwerplabel van Ontwerpbedrijf Walter Jonker Designs te Heiloo. KvK. nr. 37120322.

Artikel 3. Bestellen:
De koper vult het bestelformulier op de website in en stuurt deze samen met een foto naar Face-Vase. Een Bestelformulier kan worden verstuurd per E-mail, via de website of per post.
Aan de hand van de specificaties op het ingevulde bestelformulier ontwerpt Face-Vase een digitale afbeelding van het herinneringsobject.

Artikel 4. Ontwerp en koopovereenkomst
Na ontvangst van het ingevulde bestelformulier verplicht Face-Vase zich om binnen maximaal 14 dagen het digitale ontwerp van het herinneringsobject per mail naar de koper te sturen. Indien deze termijn door omstandigheden niet gehaald kan worden, wordt de koper daar tijdig van op de hoogte gesteld.
Voor het produceren van Face-Vase herinneringsproducten moet de koper ongeveer twee maanden rekenen. Dit in verband met de verwerkingstijd in de lokale ateliers.
Face-Vase stuurt het digitale ontwerp van het herinneringsobject, alsmede een koopovereenkomst geheel vrijblijvend naar de koper. Op de koopovereenkomst staat vermeld: de door de koper gewenste specificaties, de prijsopgave en de verklaring dat koper de op de website gepubliceerde ‘Praktische informatie’ en ‘Voorwaarden’ heeft gelezen en begrepen.
Indien koper beslist dat er aanpassingen in het ontwerp nodig zijn, wordt hierover gecommuniceerd en past Face-Vase het ontwerp aan. Bij goedkeuring van het ontwerp stuurt de koper de ondertekende koopovereenkomst per post op naar Face-Vase.
Op basis van de op de ondertekende koopovereenkomst genoemde specificaties wordt opdracht tot productie gegeven. Door het tekenen van de koopovereenkomst ontstaat een betalingsverplichting en is koper verplicht het product in ontvangst te nemen.

Artikel 5. Levering:
Voor het produceren van Face-Vase herinneringsproducten moet de koper ongeveer twee maanden rekenen. Dit in verband met de verwerkingstijd in de lokale ateliers.

Artikel 6. Prijs en verzendkosten:
De prijzen van alle Face-Vase herinneringsproducten die kunnen worden besteld zijn inclusief 21% omzetbelasting (btw) en verzendkosten binnen Nederland.
Face-Vase herinneringsproducten worden binnen Nederland aangetekend bezorgd door PostNL. U dient te tekenen voor ontvangst.
Verzendkosten van bestellingen naar andere landen worden vastgesteld na overleg per telefoon of e-mail. Neemt u in dat geval contact op per telefoon of e-mail:
(Telefoon +31725333370, info@face-vase.nl).
Face-Vase herinneringsproducten worden in stevige verpakking en schokvrij vervoerd. Het product is verzekerd tegen transportschade. Neemt u bij eventuele schade direct contact op met ons.

Artikel 7. Betaling:
Face-Vase herinneringsproducten worden afgeleverd samen met de rekening waarop de betaalgegevens staan vermeld. U dient na aflevering van het product binnen twee weken te betalen.
Vermeld bij de betaling altijd uw factuurnummer.
Contante betaling: na overleg per telefoon of e-mail kunt u de bestelling ook ophalen tegen gepaste en contante betaling. U betaalt dan de verzendkosten in mindering.
Betaling vanuit buitenland: graag overleg per telefoon of e-mail.
(Telefoon +31725333370, info@face-vase.nl).

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid:
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product onbeschadigd is en/of aan de specificaties – met inachtneming van de genoemde door de ambachtelijke productiewijze mogelijke kleine verschillen in maat en kleur -, aangegeven op het getekende bestelformulier, is voldaan. Indien de koper van mening is dat dit niet het geval is, dient hij Face-Vase daarvan binnen 48 uur in kennis te stellen. Binnen deze termijn komen de kosten van retour zenden voor rekening van Face-Vase. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
Indien door Face-Vase is erkend dat de producten niet aan de specificaties – met inachtneming van de genoemde door de ambachtelijke productiewijze mogelijke kleine verschillen in maat en kleur -, aangegeven op het  bestelformulier, overeenkomen,  neemt Face-Vase de keuze om de betreffende producten ofwel tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 9. Communicatie:
Voor de gevolgen van verkeerde dan wel vertraagde verzending van het Bestelformulier en communicatie als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Face-Vase, dan wel tussen Face-Vase en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Face-Vase, is Face-Vase niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht:
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Face-Vase ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt aan de koper schriftelijk mede gedeeld en zonder dat Face-Vase gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Intellectueel eigendom:
Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot Face-Vase geleverde producten, inclusief de vervaardigde tekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how (blijven) berusten bij Face-Vase. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Face-Vase, is koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.